កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយរបស់ Prodigal Son រដូវទី ៣ និងអ្វីដែលយើងអាចរំពឹងទុក

អ្នកមិនតែងតែគិតអវិជ្ជមានទេលុះត្រាតែអ្នកត្រូវបានគេចិញ្ចឹមក្នុងបរិយាកាសបែបនេះ។ ម៉ាលខូមប្រាយ

ដោយមានមនុស្សរាប់លាននាក់បាត់បង់ការងាររបស់ពួកគេហើយមិនអាចបំពេញតម្រូវការមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេក្នុងកំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាត

ជាមួយនឹងមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលកំពុងរងគ្រោះពីការងារនិងមិនអាចទទួលបានតម្រូវការមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេក្នុងកំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាត